Kasutustingimused

1. Tellimistingimused

Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna aquapark.ee (edaspidi Veekeskus) omaniku Tallinna Veekeskus Vesikaru OÜ (edaspidi Atlantis H2O Aquapark) vahel Atlantis H2O Aquapark e-poe vahendusel kinkekaartide ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Atlantis H2O Aquapark e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

2. Kasutustingimused

2.1 Kinkekaart – Veekeskuse poolt Kliendile väljastatav tõend Müügilepingu sõlmimise ja kohta, mis annab Kliendile õiguse valitud teenusele.

2.2 Lunastusperiood – Kinkekaardi kasutamiseks Veekeskuse poolt Müügilepingus määratud ajavahemik, millal Kliendil on õigus teenus veekeskuses teenuse/toote vastu kätte saada.

2.3 Müügileping – Veekeskuse ja Kliendi vahel sõlmitav leping kinkekaardi ostu kohta, mille tingimused on ära toodud Internetikeskkonnas olevas Kinkekaardi pakkumuses ja Kasutaja poolsed taganemisõigused käesolevates Kasutustingimustes, kui Müügilepingus või õigusaktides ei ole sätestatud Kasutaja jaoks soodsamad taganemisõigused

2.4 Müügilepingu sõlmides väljastab Veekeskus e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel Kliendile Kinkekaardi, mille alusel saab Klient Veekeskuse teenuseid ja tooteid tarbida või omandada. Kinkekaardile kantakse ostetud teenuse/toote nimi, väärtus, Veekeskuse nimi, Lunastamisperiood, Kinkekaardi number ja unikaalne PIN-kood, Veekeskuse kontaktandmed ning võimalikud eritingimused. Veekeskuses Kinkekaardi kasutamiseks peab Klient avaldama Kinkekaardi numbri ja PIN-koodi.

2.5 Veekeskuse väljastatud, sh Lunastusperioodi jooksul kasutamata, Kinkekaardid ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatavad. Juhul, kui Klient ei kasuta Kinkekaarti ära Lunastamisperioodi jooksul, siis loetakse Klient oma õigusest loobunuks, millega on Kliendi ja Veekeskuse vahel sõlmitud Müügileping koos kõikide õiguste ja kohustustega lõppenud ning Veekeskusele tasutud summat Kliendile ei tagastata.

3. Hind

3.1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

4. Maksetingimused

Kinkekaardi eest tasumine

4.1 Tasumine toimub ülekandega Swedbank, SEB, Nordea, Dankse, LHV ja Krediidipank internetipanga vahendusel.

5. Tellimistingimused

5.1 Klient on kohustatud enne tasumist kontrollima, et andmed vastavad tellimusele. Maksetähtajaks on sama päev, millal tellimus vormistati.

5.2 Pärast Internetipangas maksmist saate oma tellimusele numbri ja kinnituse e-maili teel.

5.3 NB! Palun kontrollige, et tellimuskinnitus oleks saabunud teie e-mailile!

6. Garantii

6.1. Veekeskus annab ostetud kinkekaardile seaduses sätestatud vastutust täiendava garantii vaid internetis vastava teenuse juures selgelt väljendatud juhtudel ja tingimustel. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Teenuste puhul, mille suhtes on Veekeskus andnud garantii, tagab Veekeskus garantii kehtivuse aja jooksul, et ostetud kinkekaart vastab lepingutingimustele.

6.2. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puudumise korral on Kliendil õigus nõuda teenuste asendamist nõuetele vastava teenuse vastu.

7. Omandireservatsioon

7.1. Kuni teenuse/toote täieliku tasumiseni on teenus/toode Veekeskuse omand.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Veekeskus ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9. Muud tingimused

9.1. Veekeskuse e-poes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Veekeskus Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Veekeskus ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma kliendi loata. Veekeskus kasutab kliendi personaalseid andmeid tellitud toodete kättetoimetamiseks

9.2. Kliendi ja Veekeskusi vahel seoses Veekeskus e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10. Kliendi kohustused ja kinnitused

10.1. Klient kohustub:

10.2. esitama Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

10.3. hoolikalt kontrollima ja vastutama mistahes toimingu käigus esitatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju riisikot. Enne maksekohustuse kinnitamist kuvatakse Internetikeskkonnas kõik Kliendi poolt sisestatud andmed sisestusvigade tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks, samuti Müügilepingu olulised tingimused, et Kliendil on võimalik nendega tutvuda ja neist aru saada;

10.4. mitte kasutama Internetikeskkonda ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

10.5. hoidma Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust ning Veekeskuse poolt teatavaks tehtud Kinkekaardi numbrit ja PIN-koodi nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

10.6. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Internetikeskkonnas, et ta:

10.6.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid;

10.6.2. on teadlik ja nõustub sellega, et Veekeskusel on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele;

11. Lõppsätted

Käesolevatele tellimistingimustele ning Veekeskuse ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Andmed

Tallinna Veekeskus Vesikaru OÜ
Reg. nr.: 12667301
KMKR: EE101751834
MTR nr: KTO020862

Randvere tee 11, Viimsi 74001
Harju maakond, Eesti

A/a number: EE582200221059760125
Panga nimi: Swedbank

A/a number: EE907700771001402716
Panga nimi: LHV

Telefon: +372 666 7045
E-mail: info@aquapark.ee
Kodulehekülg: www.aquapark.ee